KATANAS DA/DV 20

KATANAS DA/DV 20

DIAMOND KATANA DV/DA20